Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.kosmetykidlabryki.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego (Sprzedającym), działającego pod adresem www.kosmetykidlabryki.pl, jest firma Langstream, Kosmetyki Dla Bryki Weronika Ambroziak

Dane adresowe / kontaktowe:

 

ul.Synów Pułku 1

09-410 Płock

NIP: 774-304-66-12

www.kosmetykidlabryki.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kosmetykidlabryki.pl, oraz pobrać go 
i sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie www.kosmetykidlabryki.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

 

II. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem  www.kosmetykidlabryki.pl

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia -  czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kosmetykidlabryki.pl za pośrednictwem którego Klient może  składać Zamówienia;

Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.,

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, 
w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych,

Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu (adres poczty elektronicznej)i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kosmetyki Dla Bryki Weronika Ambroziak . a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1.W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem 
i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,·standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

c) łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

2. Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a) w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane:

- imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon

b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń 
o następującej treści:

a)  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających 
z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających 
z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,

b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych 
z Regulaminem,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

 

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

2. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej również bez uprzedniego zalogowania się.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie:

a) w przypadku formularza dostępnego na stronie, należy dokładnie wypełnić wskazane pola,

b) w pozostałych przypadkach należy wpisać: imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail osoby zamawiającej.

4. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,

b) wyboru sposobu dostawy Towarów,

c) określenia adresu dostawy Towarów,

d)   deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej

 1. W przypadku, gdy dane klienta są niekompletne sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

6. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.

 1.  Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu Towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, 
  w przypadku, gdy sprowadzenie danego Towaru do Sklepu było niemożliwe, wiązało się 
  z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania.

10. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni 
w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

11. W przypadku pomyłki Kupujący ma prawo do wprowadzenia zmian/ uzupełnienia zamówienia lub jego całkowitego anulowania. W takim wypadku prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres biuro@kosmetykidlabryki.pl

12. Standardowo realizacja (przygotowanie paczki + wysyłka) zamówionego towaru nastąpi 
w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz płatności (nie dotyczy przesyłek wysyłanych za pobraniem), o ile nie zostanie podany inny termin.

13. W przypadku opcji płatności „przedpłata na konto”, czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego. Przy płatności przez platformę internetową PayU przesyłkę realizujemy po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania wpłaty wygenerowanego przez system. Nie dotyczy przesyłek "za pobraniem".

 

VI. CENY ZA TOWARY

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami.
 2. Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VII.  FAKTURY I RACHUNKI

 1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 2. Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.
 3. Paragon fiskalny (fakturę VAT w postaci papierowej) Klient może odebrać również osobiście 
  w siedzibie Sklepu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 797 470 100) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@kosmetykidlabryki.pl).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

 

VIII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.

2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (listy polecone ekonomiczne lub priorytetowe oraz paczki pocztowe zwykłe i pobraniowe) lub kurierem  (przesyłki zwykłe i pobraniowe) oraz za pośrednictwem Paczkomatów (opcja dostępna jedynie przy płatności "z góry").

3.Zamówione Towary można również odbierać osobiście w siedzibie Sklepu (ul. Synów Pułku 1, 09-410 Płock) w godzinach od 09.00 do 17.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 797 470 100 ) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@kosmetykidlabryki.pl). Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

4. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia.

5. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 797 470 100) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@kosmetykidlabryki.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 14 dni i jest uzależniony od wybranej formy przesyłki.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie 
w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8. Sprzedawca - działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

10. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności i jest obliczany automatycznie podczas składania zamówienia, zgodnie z cennikiem ustalonym przez przewoźnika.

11. Przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł (brutto) i przedpłacie na konto, koszt przesyłki kurierskiej pokrywa firma Kosmetyki Dla Bryki. Wyjątek stanowią akcje promocyjne organizowane przez firmę Kosmetyki Dla Bryki. W przypadku wybrania opcji odbioru w Paczkomacie, przy zamówieniu powyżej 150 zł przesyłka jest darmowa.

12. Od momentu odebrania przesyłki z rąk przewoźnika, odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz stan przesyłki przechodzi na Kupującego.

13. Tabela z kosztami transportu znajduje się w zakładce „Cennik Wysyłek”.

 

IX. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,

b) za pobraniem przy dostawie Towaru - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,

c) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,

d) za pośrednictwem karty kredytowej.

2. Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), c) oraz d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji (pojawienia się wpłaty na koncie).

3. Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane automatycznie.

 

X. REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres: Kosmetyki Dla Bryki 09-410 Płock ul. Synów Pułku 1

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

6. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.

8. Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru.

9. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:
- zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
- zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
-http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
-http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
-http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy 
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego 
w ustępie

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone zgodnie z formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

5. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sprzedawca przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w siedzibie Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres: Kosmetyki Dla Bryki 09-410 Płock ul. Synów Pułku 1

 

XII. DANE OSOBOWE

1. W momencie Rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych 
w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy 
i celów marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Langstream, Kosmetyki Dla Bryki Weronika Ambroziak

3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie stosownymi dokumentami lub ich uwierzytelnionymi kopiami.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy 
z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

7. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora.

8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, 
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem 
i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl